برای ورود از شماره دانشجویی به عنوان «نام کاربری» و شماره شناسنامه یا کدملی یا پنج صفر (00000) به عنوان «کلمه عبور» استفاده نمایید.

راهنمای کامل سامانه ارتباط با دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم: لطفا پس از 24 ساعت از اتمام انتخاب واحد خود نسبت به ارسال درخواست (گواهی اشتغال به تحصیل و ... )از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث (SRM) اقدام نمایید. چنانچه قبل از این بازه اقدام نمایید امکان لغو شدن درخواست وجود خواهد داشت.

ورود با کاربری پورتال