برای ورود از شماره دانشجویی به عنوان «نام کاربری» و شماره شناسنامه یا کدملی یا پنج صفر (00000) به عنوان «کلمه عبور» استفاده نمایید.

راهنمای کامل سامانه ارتباط با دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم: لطفا پس از 24 ساعت از اتمام انتخاب واحد خود نسبت به ارسال درخواست (گواهی اشتغال به تحصیل و ... )از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث (SRM) اقدام نمایید. چنانچه قبل از این بازه اقدام نمایید امکان لغو شدن درخواست وجود خواهد داشت.

بازیابی کلمه عبور شما

به منظور بازیابی کلمه عبور، نام کاربری خود را وارد فرمائید.